Biofilm Buster

ניקוי קו השקיה | Aqua Bella

נקה

הוראות ליישום ישיר של BioFilm Buster
יש להוסיף BioFilm Buster למיכל ההשקיה. עבור מערכות עם סתימה הגדר את יחס המזרק ל-1:100 (10 מ”ל / ליטר מים). 
לטיפול, תחזוקה ומניעה הגדר אותו ליחס של 1:500 
(2 מ”ל / ליטר מים). הפעל את המערכת עד להזרקת BioFilm Buster לאורך כל קו ההשקיה. כבה את המערכת ואפשר ל-BioFilm Buster לשהות בקו ההשקיה כ-8-10 שעות. הפעל את המערכת והשקה צמחים כרגיל. קו ההשקיה יהיה נקי מכל הצטברות וסתימות.

הוראות למערכות הזנת כבידה – Gravity systems
אם אתם משתמשים במאגר/מיכל מים אשר מזין את הצמחים עד שהוא מתרוקן:
יש להשתמש במנקה מערכות ההשקיה שלנו עם מים בלבד ללא כלור. בכל פעם שממלאים את המאגר / מיכל המים עם התמיסה המיוחדת שלכם, מוסיפים את Biofilm Buster בקצב של 2-4 מ”ל / ליטר מים.

המשך להשתמש במערכת כרגיל.