החלפות והחזרות

החלפת והחזרת מוצרים

  1. צרכן הרוכש מוצר באתר זה נדרש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. למעט מוצרים מסוג נורות, על כל סוגיהן, דשנים ומצעי גידול, חומרי הדברה ומוצרים שנחתכו לפי מידה. רשאי הצרכן לבטל את העסקה ולהחזיר את המוצר בהצגת חשבונית, ובלבד, שהמחיר ששולם בעד המוצר הוא מעל 50 ש“ח. והמוצר הוחזר באריזתו המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, ולא נגרם לו כל פגם. והכל בכפוף להוראות בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק כאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “החוק”). 
  2. רוכש שביצע עסקה לרכישת מוצר באמצעות האתר, רשאי לבטלה באמצעות הודעה בדבר ביטול העסקה לחברה (להלן: “הודעת הביטול“). החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את עיקר תנאי העסקה כנדרש על פי חוק. לפי המאוחר מבניהם, והכל בהתאם להוראות החוק. זכות רוכש שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה. מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לרוכש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  3. הודעת ביטול עסקה, לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק תעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול לחברה באחת מהדרכים הקבועות בחוק. 
  4. בביטול עסקה או החזרת מוצר עקב פגם או אי התאמה במוצר; או עקב אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או עקב כל הפרה אחרת של תנאי העסקה, תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. המשתמש יעמיד את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה  לרשות החברה במקום שבו נמסר לו ויודיע על כך לחברה.
  5. בביטול עסקה או החזרת מוצר שלא עקב (1) פגם או אי התאמה במוצר; או (2) אי אספקה במועד שנקבע בעסקה; או (3) כל הפרה אחרת של תנאי העסקה- תחזיר החברה בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהרוכש סכום כלשהו, למעט דמי טיפול בסך 5% מערך העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויות החברה בהתאם להוראות החוק. על הרוכש להחזיר את המוצר וכל נכס אחר שקיבל בעקבות עשיית העסקה במקום העסק של החברה. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו לחברה ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם החברה.

ביטול העסקה על ידי החברה

 1. מבלי לגרוע מהוראות מדיניות זו, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה החברה רשאית לפסול רוכש ו/או לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הרוכש. הצעה שנפסלה ו/או התקשרות שבוטלה לא יזכו את הרוכש בכל סעד שהוא ולא יהיו לרוכש כל טענות כנגד החברה:
 • במקרה שבו תיפול טעות באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה.
 • במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב “כוח עליון” ו/או, עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את החברה, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.
 • במקרה בו לא עמד הרוכש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר הרוכש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.
 • במקרה ונציג שירות הלקוחות של החברה לא יוכל ליצור קשר עם הרוכש.
 • בכל מקרה אחר ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של מנהלי החברה, רשאית החברה לבטל את העסקה ללא כל נימוק וללא הודעה מראש.

 אחריות 

 1. המוצרים באתר מסופקים עם תעודת אחריות כדין. המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים בהתאם לתעודת האחריות המצורפת.
 2. לצורך מימוש האחריות יש להציג חשבונית מקורית בלבד, ובהנחה שנעשה שימוש סביר במוצר, ללא חשבונית מקורית לא ניתן לממש את האחריות.
 3. מובהר בזאת כי האחריות על המוצר מוטלת על היבואן ו/או הספק ו/או היצרן, על פי כתב האחריות המצורף למוצר והכל בהתאם להוראות החוק. אם חלה תקלה בפעולתו של המוצר, על הצרכן לפנות ליבואן/הספק/היצרן על פי כתב האחריות המצורף למוצר.
 4. בלא תעודת אחריות של המוצר שהונפקה למוצר שנרכש לא יהיה המוצר בגדר האחריות.
 5. גם אם נרכש בחברה, ברכישת המוצר יצוין משך האחריות על גבי תעודת האחריות.
 6. במקרה של צורך הרוכש בהפעלת האחריות עלות משלוח המוצר והחזרתו יחולו על הרוכש ויהיו באחריותו.
 7. כל סימני פגיעה או נזק ובלאי לא סביר במוצר, ו/או תיקון ע”י גורם לא מוסמך, ע”י יצרן, ו/או החברה, יגרמו לפקיעת האחריות, במקרה כזה עלות הנזק תחול על הרוכש.
 8. הזכות להעדיף תיקון המוצר על החלפתו ולהיפך שמורה לשיקול דעתה של החברה בלבד.